kỹ năng tìm việc

Kỹ năng cần có của người mới làm việc

54

Một công việc từ khi bắt đầu đến hoàn thoành cần dự tính thời gian nhất định và bạn cần xử lý chúng trong khoảng